Registr oznámení Tisk
Napsal(a) Katerina Gavlasova   
14.04.11

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Správce registru:
starosta obce Měchenice
obec Měchenice
Hlavní 4

25206 Měchenice
tel.: 257770408
e-mail:starosta.mechenice@gmail.com

Kontaktní osoba:
vedoucí kanceláře starosty
Jaroslava Kotalová
obec Měchenice
Hlavní 4, 25206 Měchenice
tel.: 257770408
e-mail:Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Starosta obce je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

  • starostu obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (oú neposkytuje fotokopie oznámení),

Do registru je možné nahlížet

  1. Osobně u evidenčního orgánu na základě písemné žádosti, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů,

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.


Aktualizováno ( 20.06.11 )