Urbanistická studie Tisk Email
06.05.05

Urbanistická studie

(Rozvojový plán)

Obec Měchenice


Zpracoval: Ing. Petr Holub V Měchenicích 2. května 2005

Úvod

 

 

Obec Měchenice je prastarou obcí, jejíž historie sahá až do roku 999n.l. Měchenice leží na úpatí Brdských kopců, na levém břehu Vltavy, 20km jižně od Prahy. Napříč obcí prochází malebné údolí bojovského potoka. Obec je přirozenou křižovatkou turistických cest. Pro svou ideální polohu byla často cílem výletů a návštěv řady významných osobností. Ema Destinová zde rybařila, po II. Světové válce navštěvoval místní plovárnu Jan Masaryk. V obci pobýval i V. Vančura, herec Ladislav Pešek, Miloš Kopecký, spisovatelé J.S.Kupka a Václav Erben, operní zpěváci Věra Krilová a Jiří Jankovský, olympijští vítězové Václav Vacek a Alois Hudec, skladatel Karel Valdauf, automobilový závodník Knapp a řada dalších. Svojí polohou jsou Měchenice startovním případně cílovým místem pro turistické výlety. Na rozloze 143 ha žije 600 trvale žijících obyvatel v 270 rodinných domech. Na katastrálním území obce je také 230 rekreačních objektů, převážně chat.

 

V roce 1998 vytvořil kamenosochař a restaurátor Jiří Diviš vlajku a znak. Znak vyjadřuje údolí v němž leží obec Měchenice (znázorňuje klín stříbrné barvy), křídlo černé orlice symbolizuje původního šlechtického vlastníka obce knížete Boleslava II, zlatý tlapatý kříž znázorňuje příslušnost Měchenice ke klášteru ostrovskému a později strahovskému. Zlaté slunce v modrém poli symbolizuje těžbu zlata. V patě znaku jsou tři pruhy, které vyjadřují řeku Vltavu, které obcí protéká.

 

Vlastní obec se rozkládá na úzkém rovném dně údolí Vltavy v místě stálého vzdutí od Vranské přehrady, dále na příkrém svahu nad Vltavou, na mírně zvlněné planině nad tímto svahem a v údolí Bojovského potoka. Rozdíl nadmořských výšek v katastru obce je vzhledem k její poloze značný (od 205m/nm do 302m/nm). Složité spořádání reliéfu terénu ve velké míře určovalo také vývoj obce. Obec nemá klasickou náves. První osídlování probíhalo v údolí Bojovského potoka a v období mezi světovými válkami se zástavba rozšířila i na svahy kolem Vltavy. Jednalo se především o domy, které byly pronajímány letním návštěvníkům, případně domy bohatších pražských měšťanů. Po roce 1989 vzniká další zástavba na rovné části nad svahem. Z těchto důvodů neprobíhala výstavba obce podle klasických pravidel. Obec nemá žádné náměstí, nejsou zde zemědělské usedlosti a velké obdělávané plochy. Obec je klasickým příkladem satelitního, případně výletního místa poblíž velkého města (typu Černošice,…). V současné době je výstavba pozastavena a dochází pouze k přeměně rekreačních objektů na rodinné domy.

 

 

 

Technická infrastruktura

 

Kanalizace a ČOV.

 

v obci není vybudována kanalizace ani ČOV, je vypracován projekt, který je fázi přípravy územního rozhodnutí. Projektovaná kanalizace bude spádová, zvažuje se také využití domovních ČOV s odvedením vyčištěné vody dešťovou kanalizací do Vltavy.

 

Dešťová kanalizace.

 

Dešťová kanalizace je v obci vybudována pouze částečně (na 30% obce) z roku 1960. Po povodních v roce 2002 byl celý systém dešťové kanalizace vyhodnocen a po konzultacích s odborníky a s místními občany (obnovení starých přirozených odtoků), byly provedeny úpravy, které kombinují přirozené vsakování se zatrubněnými úseky.

 

Rozvod vody.

 

Vodovod byl vybudován již v roce 1932, v současné době je na vodovod po celé obci napojeno cca 80% obyvatel. Správcem řadu je obec, voda je získávána z vlastních studní, případně je možné využít i vodu z posázavského vodovodu. Pokud by byl nedostatek vody, je možné vybudovat novou úpravnu vody. Díky velkému výškovému rozdílu je určitým problémem vysoký tlak ve vodovodním řadu. Tento problém lze vyřešit plánovanou výstavbou vodojemu v nižší poloze. Nový vodojem by umožnil maximální využití stávajícího zdroje a tím snížení závislosti na posázavském vodovodu a zvýšení příjmů obce.

 

Plynofikace obce.

 

V současné době v obci není zaveden plyn. Současné zastupitelstvo obce zastavilo veškeré přípravy na plynofikaci obce, protože náklady na její realizaci jsou neúměrně vysoké (náklady na přivaděč – 80mil Kč, náklady na rozvod po obci – 30mil. Kč).

 

Rozvod elektrické energie.

 

Posílení rozvodů elektrické energie proběhlo v obci ve dvou etapách v roce 1994 a v roce 1998. Stále však je nutné dobudovat 3 trafostanice jejich propojení. Projekty jsou již připraveny a první etapa bude zahájena v letošním roce.

 

Veřejné osvětlení.

Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas byl vybudován v roce 1960. Rozhlas byl v minulém roce rekonstruován na rekonstrukci veřejného osvětlení je zpracována nabídka od firmy ELTODO. V současné době probíhá průběžná údržba.

 

 

Telekomunikační rozvody.

 

Telefonizace byla dokončena firmou Telecom, a.s. v roce 2000. V obci je umístěna telefonní ústředna o 2000 přípojek. Protože stávající telefonní rozvody nejsou vhodné pro zavedení širokopásmových datových služeb, bude obec zpracovávat studie na výstavbu datové sítě i s ohledem na regionální rozvoj. Je vhodné v obci vybudovat veřejný přístup k internetu.

 

 

Občanská vybavenost.

 

V obci jsou dva obchody se smíšeným zbožím, které obyvatele Měchenice zásobují potravinami a dalším nepotravinářským zbožím. Obyvatelé také nakupují v blízké Praze.

 

Pošta pro obec je v Davli, ale zvažuje se vybudováním poštovního terminálu (platby složenek, bezhotovostní platby,…).

 

Základní ani mateřská škola v obci není, žáci dojíždějí do obce Davle nebo do Vraného nad Vltavou (cca 2km, spojení autobusem nebo vlakem).

 

Zdravotní středisko je v Davli, kde jsou umístěny ordinace dětského, praktického i zubního lékaře.

 

Nejbližší banka je v Davli a na Zbraslavi (12km), kde jsou i bankomaty. V této oblasti se zvažuje instalace bankomatu podle vývoje platebních prostředků.

 

Nejbližší policejní stanice je v obci Hradišťko (12km).

 

Protože v obci nebyl sál, kde by se mohli občané scházet, byla v minulém roce zahájena výstavba nových prostor. Koncem března 2004 byl nový víceúčelový sál otevřen.

 

V obci je jedno fotbalové hřiště, tři tenisové kurty, v roce 2003 bylo vybudováno víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, košíková, házená,…). Toto hřiště je možné v zimním období zakrýt a využívat jako rozsáhlý sál, v létě pak jako letní kino či venkovní divadlo.

 

Knihovna je v obci Davle.

 

Matrika, kostel a hřbitov jsou pro obec Měchenice v Davli.

 

V Měchenicích není dům s pečovatelskou službou.

 

Doprava.

 

Dopravně je obec spádována do Prahy. Hromadná doprava je plně dostačující, je zajišťována jednak pražskou integrovanou dopravou PID (linka 314) a jednak firmou Bosák na trase Praha Smíchov – Štěchovice. Tato trasa byla od 1.7.2004 plně zaintegrována do PID. V obci je vlaková zastávka na trati Praha Bráník – Dobříš, ve výhledu se zvažuje o její začlenění do PID (výhoda pro cestující). Individuální doprava je vyhovující po silnici II třídy číslo 102, je vedena po břehu Vltavy a vyhýbá se centru obce. Pouze v době rekreační špičky (pátek a neděle) projíždí řada vozidel přes obec do rekreačních oblastí v mníšeckém regionu. Cyklistická doprava je individuální, cyklotrasy přes obec nevedou ale zvažuje se jejich označení a vybudování. V době letní sezóny je možné využít i lodní spojení s Prahou či rekreační oblastí Slapy.

 

Rozvoj podnikání a zaměstnanost.

 

- území Měchenice má z hlediska vývoje nezaměstnanosti specifické postavení dané tím, že leží v blízkosti Prahy, na kterou je větší část aktivního obyvatelstva pracovně vázána

- podnikání v obci je přiměřené velikosti obce, možnosti prostor k podnikání se mohou rozšířit i na areál obecního úřadu, kde budou k pronájmu kanceláře a dílny

- přímo v místě je vytvořeno 60 pracovních míst především ve sféře služeb a drobných živnostech. V obci je řada nemovitostí využívána pro ubytování turistů.

- odhad současné nezaměstnanosti v obci se pohybuje do 1%

- v současné době v obci sídlí tyto firmy:

stavebniny

výroba cementového zboží

obchod s řezivem

autoservis MAZDA

soukromá benzínová pumpa

autocamp

- dále jsou pracovní místa vytvořena v obchodech, pohostinství a je zde několik drobných řemeslníků a penziónů

- do budoucnosti se počítá s rozšířením turistického ruchu, který, může přinést další pracovní příležitosti

 

 

 

Demografický vývoj obce Měchenice.

 

Uvedené grafy zobrazují nárůst počtu obyvatel a postavených nemovitostí. K roku 2003 počet trvale žijících obyvatel v obci stagnuje, ačkoliv se odhaduje, že cca 100 obyvatel v obci trvale žije bez přihlášení. Současný trend ukazuje, že řada objektů určených k rekreaci je přestavována k trvalému bydlení. V současné době se nachází v katastru obce Měchenice 233 rekreačních objektů. Protože obec neplánuje další výstavbu rodinných domů, bude další přírůstek tvořen zejména jejich přebudováním k trvalému bydlení. V této souvislosti bude nutné řešit infrastrukturu pro rekreační oblasti.

 

 

 

 

 

Rozvojový plán obce Měchenice

 

Hlavním cílem rozvojového plánu je dobudování infrastruktury obce, zvýšení angažovanosti občanů a tvorba nových finančních zdrojů.

 

 

Analýza možností obce.

 

Slabé stránky obce.

- zastavený katastr obce, nemožnost další výstavby

- malá kapacita parkovacích míst

- neexistující centrum obce

- nedostatek obecního majetku

 

Silné stránky obce.

- výborná sportovní infrastruktura (hřiště)

- turistická oblast (blízkost Prahy, Slapy,…)

- vlastnictví pozemku pod obecním úřadem a přilehlé budovy

- turistický dopravní uzel (vlak, lodě, autobus)

- výborrá dopravní obslužnost

 

Zdroje obce

 

Ekonomické zdroje

- daňové, místní poplatky

- poplatky za odběr vody

- příjem ze státních dotací

- sponzorské dary

- vlastní podnikání (voda, nájmy,…)

 

Neekonomické zdroje

- geografická poloha (poloha v přírodní krajině, blízkost hlavního města)

- možné rozšíření katastru obce

- historické kořeny obce (návštěvy slavných osobností,…)

- v obci současně žijící známé osobnosti ČR

- zájem lidí o dění v obci

- zapojení do regionálních aktivit sdružení obcí

Trendy v obci

- zvyšující se podíl trvale žijících občanů

- zvyšující se tlaky na infrastrukturu (spotřeba vody, odpady, elektrická energie)

 

Image obce

- rezidenční obec v blízkosti hlavního města s vyspělým kulturním a sportovním životem

- zachování obytného rázu, drobné podnikání

- zvýšení obecného povědomí o historických kořenech obce

 

Podpora image

- pořádání společenských akcí

- informační centrum (přehled firem, volná místa, volné plochy pro podnikání, restaurace,…)

- informační tabule (o historii, plán obce)

- spolupráce s podnikateli a spolky

- rozšíření kontaktů na okolní obce a mikroregiony (Střední Povltaví, Mníšecko,…)

- kontakty na jiné obce mimo region

- čistota a pořádek v obci

 

Plán obnovy obce Měchenice.

 

Na základě SWOT analýzy byl vypracován plán obnovy obce Měchenice. Jeho cílem je harmonický rozvoj obce za účasti všech občanských iniciativ a místních podnikatelů.

 

Plán kulturního rozvoje.

 

Obec Měchenice nemá k dispozici prostory, kde se mohou scházet občané a místní občanské iniciativy.

Plán stavebních úprav

- vybudování společenského střediska (2004)

- úprava obecního dvora – vydláždění (2003)

- vybudování mateřského centra (2003)

- úprava zeleně na obecním dvoře (2005-2006)

- dokončení úprav obecního dvora, vybavení sálu (2004-2006)

 

Celkové finanční náklady jsou odhadovány na 1 000 000,-

 

Shrnutí.

 

Obec Měchenice nemá klasickou náves, proto je v prostorách obecního úřadu budován „obecní dvůr“, který by měl sloužit jako centrum obce. Bylo zde vytvořeno nádvoří a kulturní sál, který slouží ke kulturním a sportovním akcím v krytém prostoru. Ke zlepšení životního prostředí bude nutné zpracovat plán na ozelenění obce a zvýšit její čistotu. V rámci turistického ruchu se dále nebudou rozšiřovat sportovní plochy ani kulturní místnosti. Cílem bude plné využití všech stávajících možností. Obec se tedy nadále nebude rozvíjet extenzivně, ale počítá se s intenzivním využití stávajících možností, které budou pouze doplněny, tak aby vyhovovaly požadavkům občanů a návštěvníků.

 

Rozvojový plán obce předpokládá dokončit infrastrukturu (kanalizace, vodovod, rozvod el. energie). Pro zlepšení ovzduší, zejména v zimním období, se připravuje plán na spalování biomasy v lokálních topeništích. Pro zvýšení příjmů z turistického ruchu se připravuje řada kulturních a společenských akcí pro cizince i pro obyvatele Prahy. Pokud bude vybudována kanalizace a vyčištěn Borovský potok, bude možné vybudovat v obci přírodní koupaliště.

 

Dokonalé spojení s Prahou a poloha obce vytváří předpoklady k dalšímu rozvoji obce, aniž by bylo nutné rozšiřovat obytnou část. V obci bude potřeba vypracovat územní plán, aby nedocházelo k nepatřičným zásahům do architektury a zůstal tak zachován celkový ráz obce.

 

Obec Měchenice může využít potenciálu, který skrývá účast na regionálních aktivitách okolních sdružení obcí. V zájmu svých specifických potřeb je nutné některé aktivity inicializovat a řídit.

 

Použitá literatura: Studie pro vytvoření územního plánu obce Měchenice, 1992

Strategie rozvoje mikroregionu „Střední Povltaví“, 2001

Koncepce rozvoje mikroregionu „Střední Povltaví“, 2001

Kniha „Měchenice 1000 let“, 1999

Zeměpisný lexikon ČR, Obec a sídla, Božena Nováková, Academia

Rozvojový plán obce Měchenice, 2003

 

 

 

 

Plánované akce v obci Měchenice

 

- čištění odpadních vod

- dokončení posílení elektrického vedení

- výstavba vodojemu 50-100m3

- oprava cest

- výstavba bytového domu

- dokončení stavby obecního dvora

- ozelenění obce – hřiště, cesty

- projekt Měchenická plovárna s využitím vodní plochy

- rozvoj informačního systému (Internet)

- úprava stanovišť kontejnerů

 

Rozvojové programy

 

- zvýšení informovanosti občanů o dění v obci a regionu

- zklidnění dopravy v centru obce

- zlepšení životního prostředí (snížení emisí, řešení odpadních vod)

- podpora podnikání a pracovních příležitostí v obci

- podpora aktivních občanů a organizací v jejich projektech pokud jsou v souladu

s rozvojovým plánem

Aktualizováno ( 20.06.11 )