Vyhlášky Měchenice - oficiální stránky obce Měchenice http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=15 Mon, 18 Feb 2013 09:06:13 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Vyhláška finančního úřadu - daň z nemovitosti 2012 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=387:vyhlaka-finanniho-uadu-da-z-nemovitosti-2012&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Vyhlášky Fri, 06 Apr 2012 11:06:24 +0000 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=315:obecn-zavazna-vyhlaka--42011&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Obecně závazná vyhláška č.4/2011.]]> Vyhlášky Mon, 13 Jun 2011 20:07:03 +0000 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=314:obecn-zavazna-vyhlaka-42011&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Obecně závazná vyhláška č.5/2011]]> Vyhlášky Mon, 13 Jun 2011 20:03:18 +0000 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=313:obecn-zavazna-vyhlaka--32011&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o poplatku za užívání veřejného prostranství.]]> Vyhlášky Mon, 13 Jun 2011 19:59:47 +0000 obecně závazná vyhláška obce Měchenice http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=312:obecn-zavazna-vyhlaka-obce-mchenice&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011.]]> Vyhlášky Mon, 13 Jun 2011 19:54:39 +0000 Veřejná vyhláška Jaroslav Javůrek http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=298:veejna-vyhlaka-jaroslav-javrek&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Veřejná vyhláška - Jaroslav Javůrek - uložení písemnosti na finančním úřadě pro Prahu - západ.]]> Vyhlášky Fri, 20 May 2011 07:49:07 +0000 Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=276:veejna-vyhlaka-kterou-se-oznamuje-zahajeni-izeni-o-navrhu-zasad-uzemniho-rozvoje-stedoeskeho-kraje&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje.]]> Vyhlášky Mon, 14 Mar 2011 16:31:32 +0000 Obecně závazná vyhláška obce Měchenice č.2/2011 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=263:obecn-zavazna-vyhlaka-obce-mchenice-22011&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 OBEC MĚCHENICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za

lázeňský nebo rekreační pobytZastupitelstvo obce Měchenice se na svém zasedání dne 10.2.2011 usnesením č. 2/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Měchenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2

 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.3


Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 3 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 2. V ohlášení ubytovatel uvede4

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,

  3. případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.7

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10 Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatkuUbytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce prosince daného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.8

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.9

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se články VI. obecně závazné vyhlášky č.2/2006, ze dne 1.1.2006.

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................                                                        ..........................................

Jan Šťastný                                                                        Kateřina Gavlasová

místostarosta                                                                            starostka
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7 § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

]]>
Vyhlášky Fri, 11 Feb 2011 13:25:14 +0000
Obecně závazná vyhláška obce Měchenice č.1/2011 http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=262:obecn-zavazna-vyhlaka-obce-mchenice-12011&catid=1:vyhlasky&Itemid=15

OBEC MĚCHENICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psůZastupitelstvo obce Měchenice se na svém zasedání dne 10.2.2011 usnesením č. 2/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Měchenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Měchenice.2

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4

 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 7 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. V ohlášení držitel psa uvede5

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa 200 Kč,

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč,

  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 300 Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

  3. osoba,které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis-zákon č.449/2001 Sb.,o myslivosti


Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.8

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se článek II Obecně závazné vyhlášky č.2/2006, ze dne 1.1.2006.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................                                                            ..........................................

Jan Šťastný                                                                            Kateřina Gavlasová

místostarosta                                                                               starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Jan Šťastný                                                                                                 Kateřina Gavlasová

místostarosta                                                                                                   starostka 

]]>
Vyhlášky Fri, 11 Feb 2011 12:50:39 +0000
Dražební vyhláška http://www.mechenice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=261:draebni-vyhlaka&catid=1:vyhlasky&Itemid=15 Znění dražební vyhlášky.]]> Vyhlášky Fri, 11 Feb 2011 11:56:26 +0000